Opinie o Nas CHLORCHINALDIN VP TABL.DO SSANIA 2 MG 40 TABL.

Kategorie

CHLORCHINALDIN VP TABL.DO SSANIA 2 MG 40 TABL.

Dostępność:
Jest na Pokornej 2 Jest na Pokornej 2
Czas realizacji: Do 2 dni. Przed odbiorem osobistym prosimy o złożenie zamówienia
Substancja czynna: Chlorquinaldolum
Opakowanie: 40 tabl.
Rodzaj: Lek
EAN: 5909990881253
Data ważności: 2023.01.31
szt.
19,90 zł

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorąuinaldolum).

Substancja pomocnicza: Jedna tabletka zawiera 364 mg sacharozy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania.

Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki o marmurkowej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Do stosowania miejscowego w:

zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,

pleśniawkach,

zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg chlorochinaldolu

(tj. 10 tabletek do ssania) na dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować podczas posiłku.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ w zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o
działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin VP jest stosowany jedynie pomocniczo, dlatego jeśli
dolegliwości u pacjenta utrzymują się lub nasilają, mimo stosowania produktu przez kilka dni, należy
zastosować inne leczenie.

Nie należy stosować leku przez długi okres i w dawkach większych niż zalecane.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją
fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie
powinni przyjmować produktu leczniczego.
Produkt może wpływać szkodliwie na zęby.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Związki metali i jodu osłabiają działanie chlorochinaldolu.

4.6 Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i
rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie
jest znane.

Produktu Chlorchinaldin VP nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
Ze względu na brak odpowiednich badań, produktu Chlorchinaldin VP nie należy stosować w okresie
karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu

Chlorchinaldin VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być
określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.
Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób
nadwrażliwych.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę produktu oraz nieznaczne wchłanianie, prawdopodobieństwo przedawkowania
jawnego klinicznie jest minimalne. Jednak wyniki badań wskazują, że chlorowcopochodne chinoliny,
zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii
rdzeniowo-wzrokowej, charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśniowym, bólami i
zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha, a
charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka oraz
leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła, środki antyseptyczne, kod ATC:
R02AA11.

Chlorochinaldol jest chlorowcopochodną 8-hydroksychinoliny o działaniu przeciwbakteryjnym,
przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Na chlorochinaldol wrażliwe są m. in. następujące drobnoustroje: Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus vulgaris, Escherichia coli,

Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida albicans.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorochinaldol prawie nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny

Sacharoza

Karmeloza sodowa

Talk

Magnezu stearynian

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al./PVC zawierający 20 tabletek. W tekturowym pudełku umieszcza się jeden lub dwa
blistry.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2317

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.05.1999 r.

04.08.2004 r.

06.05.2005 r.

03.12.2008 r.

30.06.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO


Płatności